Piotr-Oszczanowski

Dr hab. Piotr Oszczanowski

Muzeum Narodowe we Wrocławiu Dyrektor

Historyk sztuki, absolwent i pracownik Instytutu Historii Sztuki UWr; (od 2004) twórca i pierwszy kierownik Podyplomowych Studiów Wiedzy o Sztuce oraz tutor na MISH UWr; (2014–nadal) dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu; specjalista z zakresu sztuki nowożytnej oraz rzemiosła artystycznego; uczestnik krajowych i zagranicznych projektów badawczych i inwentaryzatorskich; autor, redaktor i współredaktor przeszło 40 książek z zakresu historii sztuki śląskiej, polskie i czeskiej; organizator licznych konferencji naukowych i wystaw muzealnych; członek m.in. SHS, CODART, Polskiego Tow. Badań Reformacji, Societas Humboldtiana Polonorum, a także rad naukowych instytucji muzealnych oraz samorządowych.