Misja i założenia

Misja I Kongresu Muzealników Polskich

I Kongres Muzealników Polskich jest wyrazem dojrzałości środowiska muzealniczego w Polsce i jego gotowości do zmierzenia się z wyzwaniami stawianymi muzeom przez współczesną rzeczywistość. Kongres zrodził się z potrzeby dialogu ze społeczeństwem oraz decydentami na temat roli i znaczenia muzeów w dzisiejszym świecie. Jego zadaniem jest określenie kierunków oraz zasad rozwoju polskiego muzealnictwa.

Kongres zwołujemy po to, aby:

 • zdiagnozować sytuację polskiego sektora muzealnego i jego ustroju,
 • wskazać czynniki, które utrudniają lub uniemożliwiają skuteczne wykonywanie przez muzea społecznego posłannictwa,
 • podkreślić rolę muzeów w budowaniu nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego,
 • w formie uchwał zaproponować rekomendacje legislacyjne i programowe, inicjujące niezbędne zmiany,
 • zamanifestować, że muzealnicy rozumieją współczesność i zawsze poszukują nowoczesnych zastosowań dla swojej działalności.

Założenia generalne

 • I Kongres Muzealników Polskich zostanie zorganizowany w Łodzi w dniach 23-25 kwietnia 2015 r.,
 • W Kongresie będzie uczestniczyło 1 200 delegatów,
 • kolejne dni Kongresu zostają poświęcone: (1) diagnozie, (2) dyrektywom, (3) przyjęciu uchwał Kongresu jako projektów wyznaczających kierunek zmian legislacyjnych,

Organizacja obrad – podsumowanie kluczowych założeń

Referaty i dwugłosy

 • referaty trwają po 20 minut,
 • poszczególne dwugłosy trwają 30 minut – na każdą z wypowiedzi przewidziano 15 minut,
 • autorzy referatów i dwugłosów przygotowują wystąpienia w formie pisemnej, które zostaną uwzględnione w drukach pokongresowych.

Dyskusje panelowe

 • każda z dyskusji panelowych trwa 150 minut,
 • wszystkie panele dyskusyjne realizowane są równolegle – uczestniczący w Kongresie delegaci samodzielnie dokonują wyboru, w której dyskusji uczestniczyć,
 • w poszczególnych dyskusjach panelowych bierze udział 6 dyskutantów i moderator.

Uchwały

 • uchwały I KMP manifestują wolę uczestniczących w Kongresie muzealników,
 • uchwały Kongresu nie stanowią tekstów legislacyjnych par excelance. Należy rozpatrywać je jako rodzaj manifestu woli i deklaracji prolegislacyjnych – mają na celu wprowadzenie określonych zmian lub postawienie zapory tym zmianom, które dokonują się wbrew przekonaniu środowiska. Uchwały pozostają uporządkowanymi prawnie manifestami, których celem jest zapewnienie odpowiedniego impulsu prolegislacyjnego,
 • projekty uchwał zostaną przygotowane przez powołany w tym celu Zespół Uchwał I KMP,
 • w czasie obrad Kongresu projekty poszczególnych uchwał będą prezentowane przez referentów wyłonionych z grona Zespołu Uchwał I KMP. Każda z uchwał zostanie zreferowana w czasie 5 minut. Kolejno przewiduje się dyskusję i głosowanie,
 • uchwały zostaną po zakończeniu Kongresu przedłożone przedstawicielom władzy ustawodawczej i wykonawczej, stanowiąc społeczny postulat dotyczący wdrożenia odpowiednich zmian legislacyjnych. Zespół Uchwał I Kongresu Muzealników Polskich wraz z Komitetem Programowym oraz ze statutowymi władzami SMP, PKN ICOM i SMWP będą strażnikami egzekucji uchwał Kongresu.

Sesja i debata plenarna

 • sesja i debata plenarna zostały przewidziane 3. dnia obrad,
 • debata plenarna stanowi sposobność do wypowiedzi dla delegatów I KMP,
 • celem sesji plenarnej jest przedstawienie, dyskusja i przyjęcie uchwał I Kongresu Muzealników Polskich.