Regulamin konsultacji społecznych projektów uchwał I Kongresu Muzealników Polskich.

Wprowadzenie – cel konsultacji

Konsultacje dotyczą ośmiu projektów uchwał, które poddane zostaną pod głosowanie uczestników I  Kongresu Muzealników Polskich w dniu 25 kwietnia 2015 r. Projekty uchwał przygotowane zostały przez Zespół Uchwał i zatwierdzone przez Komitet Programowy Kongresu. Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii wszystkich osób zainteresowanych tematyką uchwał.

Termin konsultacji:

Uwagi i opinie można zgłaszać od godz. 14.00 w dniu 1 marca 2015 r. do godz. 14.00 w dniu 23 marca 2015 r.

Zasady udziału w konsultacjach:

Konsultacje prowadzone są jedynie on-line za pośrednictwem strony internetowej Kongresu Muzealników Polskich www.kongresmuzealnikow.pl
Za prowadzenie strony internetowej konsultacji i za zgromadzone na niej dane odpowiada Narodowe Centrum Kultury – kontakt: konsultacje@kongresmuzealnikow.pl
Opinie i uwagi oraz dane osobowe ich autorów zgromadzone za pośrednictwem strony www.kongresmuzealnikow.pl są chronione i pozostają niedostępne dla innych użytkowników strony. Autorzy opinii i uwagi mają prawo do wglądu do swoich danych, do żądania ich zmiany oraz do ich usunięcia. Usunięcie danych osobowych skutkuje usunięciem zgłoszonych opinii i uwag.

Rejestracja:

Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie:

  • imienia i nazwiska,
  • adresu poczty elektronicznej,
  • potwierdzenie oświadczenia o prawdziwości ww. danych,
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych,
  • potwierdzenie akceptacji niniejszego regulaminu.

Zgłaszanie uwag i opinii:

Każdy uczestnik konsultacji może wypowiedzieć się na temat każdego z 8 projektów uchwał.
Wypowiedzi przyjmowane są tylko w ramach internetowego formularza konsultacji.
Limit każdej wypowiedzi wyznacza 500 znaków (bez spacji). Wypowiedzi dłuższe nie zostaną zarejestrowane w formularzu.
Każdy uczestnik konsultacji tylko raz może wypowiedzieć się na temat danego projektu uchwały.
Każdy uczestnik konsultacji uzyska automatyczne potwierdzenie przyjęcia do analizy jego uwag i opinii.
Opinie i uwagi nie odnoszące się do konsultowanej treści projektów uchwał nie będą brane pod uwagę.
Nie będą brane pod uwagę wypowiedzi naruszające normy obowiązującego prawa, a także powszechnie akceptowane normy moralno-etyczne i zasady dobrych obyczajów.
Wszelkie problemy i pytania dotyczące procesu konsultacji, w tym o charakterze technicznym powinny być kierowane na adres: konsultacje@kongresmuzealnikow.pl

Forma odpowiedzi na uwagi i opinie:

Uwagi i opinie zgłoszone zgodnie z regulaminem zostaną poddane analizie przez Zespół Uchwał w porozumieniu z Komitetem Programowym Kongresu Muzealników Polskich.
Zbiorcza informacja o zgłoszonych uwagach i opiniach zostanie zamieszczona na stronie internetowej Kongresu do 18.04.2015 r.
Wraz z informacją z konsultacji na stronie internetowej Kongresu zostaną zamieszczone projekty uchwał w wersjach, które zostaną poddane pod głosowanie uczestników Kongresu.